Algemene voorwaarden Podiumpas, 01 september 2018

 

Artikel 1. Begrippen en toepassing

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Abonnee: de natuurlijk persoon die met Podiumpas een overeenkomst, zoals bedoeld onder Abonnement, heeft gesloten;

- Abonnement: de schriftelijke overeenkomst tussen Podiumpas en de Abonnee die de Abonnee gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht geeft tot het onbeperkt bezoeken van voorstellingen bij de bij Podiumpas aangesloten Podia, zulks tegen maandelijkse betaling onder de hieronder omschreven voorwaarden;

- Podiumpas: een door Podiumpas aan de Abonnee verstrekte pas, welke pas dient als bewijs van het Abonnement;

- Podia: een bij Podiumpas aangesloten theater/concertzaal;

- Podiumpas: de stichting Podiumpas, www.Podiumpas.nl, klantenservice@Podiumpas.nl, Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam;

- Klantenservice: de klantenservice van Podiumpas, te bereiken via klantenservice@Podiumpas.nl of via een brief naar antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam;

- Voorstelling: iedere reguliere voorstelling in een theater/concertzaal. Hieronder zijn in ieder geval niet begrepen besloten voorstellingen, verhuringen;

- Bezoekersvoorwaarden: de bezoekersvoorwaarden van de bij Podiumpas aangesloten Podia;

- Abonnementsgeld: de kosten voor het Abonnement, welke kosten door de Abonnee zijn verschuldigd;

- Toeslagen: kosten welke niet inbegrepen zijn in de voorstelling, zoals – maar niet beperkt tot – toeslagen voor een pauzedrankje, garderobe en vervoer;

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de betrekking tussen Podiumpas en de Abonnee.

3. Op de betrekking tussen Stichting Podiumpas en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Bezoekersvoorwaarden van het theater/de concertzaal die de Abonnee bezoekt en het privacystatement van Podiumpas. De Abonnee verklaart bekend te zijn met deze Bezoekersvoorwaarden. Indien enige bepaling uit de Bezoekersvoorwaarden strijdig is met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden zal de bepaling uit deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

4. Stichting Podiumpas behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van geringe aard in de Algemene Voorwaarden worden zonder nadere handeling door de Abonnee aanvaard. Significante wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, welke in het nadeel zijn van de Abonnee, zullen aan de Abonnee minstens één maand voordat de wijziging in werking treedt per e-mail en/of per post ter hand worden gesteld. Het staat de Abonnee vrij om deze gewijzigde voorwaarden niet te accepteren. Ook staat het de Abonnee vrij schriftelijk aan te geven de overeenkomst te willen beëindigen. In dat geval eindigt de overeenkomst van rechtswege op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden.

5. Indien een van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zal worden verklaard, dan zal dat de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten.

 

Artikel 2. Inhoud en gebruik

1. Het Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Stichting Podiumpas verstrekt aan de Abonnee een Podiumpas met daarop de naam van de Abonnee, de ingangsdatum van het Abonnement en een pasfoto. Deze gegevens dienen door de Abonnee ten tijde van het (online) bestelproces aan Stichting Podiumpas te zijn aangeleverd. De Podiumpas dient als bewijs van het Abonnement.

3. Het Abonnement geeft de Podiumpashouder het recht op toegang tot iedere reguliere voorstelling in een theater/concertzaal, behoudens in het geval er geen plaatsbewijzen meer beschikbaar zijn voor een Voorstelling.

4. Stichting Podiumpas behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan onder andere, maar niet beperkt tot personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden.

5. De Abonnee dient voor iedere te bezoeken voorstelling op vertoon van de Podiumpas een toegangsbewijs te halen bij het theater/de concertzaal waar de voorstelling plaatsvindt. Het afgehaalde toegangsbewijs is slechts geldig in combinatie met de Podiumpas.

6. De Abonnee heeft op vertoon van zijn Podiumpas recht op één toegangsbewijs per voorstelling.

7. Het toegangsbewijs kan maximaal anderhalf uur voor aanvang van de voorstelling worden afgehaald bij de kassa van het theater/de concertzaal waar de voorstelling plaatsvindt.

8. Een toegangsbewijs voor een volgende voorstelling kan pas worden opgehaald 120 minuten na begin van de voorstelling waarvoor reeds een toegangsbewijs is opgehaald.

 

Artikel 3. Duur en opzegging

1. De minimale periode voor het aangaan van een Abonnement bedraagt vier volledige kalendermaanden, behoudens het bepaalde in artikel 3.5 en volgende. De totaalprijs van het Abonnement voor vier maanden betreft € 140,00.

2. Het Abonnement kan na het verstrijken van de periode van vier volledige kalendermaanden bij Stichting Podiumpas worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn, met dien verstande dat het Abonnement eindigt op de laatste dag van de volgende kalendermaand.

3. Indien het Abonnement online is aangeschaft geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de Podiumpas, waarin de Abonnee zonder opgaaf van redenen het Abonnement kan opzeggen, mits van het Abonnement nog geen gebruik is gemaakt. Het Abonnementsgeld zal alsdan worden geretourneerd aan de Abonnee.

4. Opzeggen geschiedt door:

a. te e-mailen naar klantenservice@Podiumpas.nl, of

b. een brief te verzenden naar Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam.

Een geldige opzegging bevat ten minste de gewenste opzegdatum en de naam waaronder de pashouder bij Stichting Podiumpas bekend is. Een pas kan enkel opgezegd worden door de Abonnee.

5. Stichting Podiumpas heeft het recht een Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee:

a. onjuiste gegevens heeft verschaft aan Stichting Podiumpas;

b. fraude heeft gepleegd in het gebruik van de Podiumpas;

c. niet heeft voldaan aan de betalingsplicht conform artikel 4;

d. zich niet houdt aan de Bezoekersvoorwaarden van het bezochte theater/de bezochte concertzaal.

De Podiumpaspas van de Abonnee zal in dit geval door Stichting Podiumpas worden geblokkeerd.

6. Indien Stichting Podiumpas het Abonnement op grond van lid 5 van dit artikel heeft opgezegd en de minimale abonnementsperiode van vier volledige kalendermaanden nog niet is verlopen, is de Abonnee gehouden om het Abonnementsgeld voor de resterende minimale abonnementsperiode te betalen. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde Abonnementsgeld.

7. Indien Stichting Podiumpas een Abonnement op grond van lid 5 van dit artikel heeft opgezegd, behoudt Stichting Podiumpas zich het recht voor te weigeren met diegene een volgend Abonnement af te sluiten.

8. Indien Stichting Podiumpas besluit haar dienstverlening met betrekking tot de Podiumpas stop te zetten, is zij hiertoe te allen tijde gerechtigd. Stichting Podiumpas kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel geleden schade door de Abonnee wegens het stopzetten van de dienstverlening van de pas. Reeds vooraf geïnd Abonnementsgeld van de Abonnee wordt door Stichting Podiumpas binnen redelijke termijn teruggestort op de opgegeven rekening van Abonnee.

Artikel 4. Abonnementsgeld en betaling

1. Het Abonnementsgeld bedraagt € 35,00 inclusief BTW per kalendermaand. Stichting Podiumpas behoudt zich het recht voor de hoogte van het Abonnementsgeld te wijzigen. Stichting Podiumpas stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt op de hoogte. De Abonnee heeft de mogelijkheid om de prijswijziging niet te aanvaarden. In een dergelijk geval heeft de Abonnee het recht het Abonnement op te zeggen per de datum dat de prijswijziging ingevoerd wordt, overeenkomstig de wijze zoals bepaald in artikel 3.4.

2. Het Abonnementsgeld wordt maandelijks via een automatische incasso door de Abonnee voldaan, met uitzondering van de eerste termijn. De eerste betaling verricht de Abonnee online met iDEAL. Door deze betaling via iDEAL activeert de Abonnee de automatische maandelijkse incasso. De bankrekening waarmee de Abonnee de iDEAL betaling voor de eerste termijn voldoet zal door Podiumpas worden gebruikt voor de incasso van de daaropvolgende termijnen van het Abonnementsgeld.

3. De eerste termijn wordt berekend aan de hand van het aantal resterende dagen van de desbetreffende maand, gedeeld door 30 en vermenigvuldigd met een maand Abonnementsgeld, met een maximum van € 35,00. Indien een Abonnement start na de 20e van de maand, betaalt de abonnee ook de volledige volgende kalendermaand met een maximum van € 38,00.

4. Door ondertekening c.q. online bestelling van het Abonnement (de overeenkomst) machtigt de Abonnee Podiumpas, dan wel een door Podiumpas aan te wijzen derde, tot incasso van het Abonnementsgeld.

5. De betaling van het Abonnementsgeld aan de kassa van een Podia is niet mogelijk.

6. In het geval van een online bestelling van het Abonnement, zendt Podiumpas de tijdelijke pas (in PDF-formaat) naar het opgegeven e-mailadres van de Abonnee nadat deze is overgegaan tot betaling van de eerste termijn via iDEAL.

7. Podiumpas behoudt zich het recht voor om de pas buiten werking te stellen in geval de incasso om welke reden dan ook storneert. De Podiumpas wordt weer in gebruik gesteld zodra het verschuldigde Abonnementsgeld op de rekening van Podiumpas is bijgeschreven. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van Abonnementsgeld over de periode dat de Podiumpas buiten gebruik is geweest. De maandelijkse betalingsverplichtingen van de Abonnee worden niet opgeschort door de buiten gebruikstelling van de Podiumpas. De minimale abonnementsperiode van vier volledige kalendermaanden dient betaald te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van de pas.

8. Indien de Abonnee niet voldoet aan de betalingsverplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal Podiumpas de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. Hiervoor gelden de bedragen zoals vastgelegd in de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten. De (buiten)gerechtelijke kosten die Podiumpas redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

 

Artikel 5. Levertijd

2. De Podiumpas wordt online aangeschaft. De Podiumpasorganisatie spant zich in de definitieve pas binnen een maand te leveren. De levertijden kunnen niet worden aangemerkt als een fatale termijn. Vertragingen kunnen vanwege verscheidene redenen worden veroorzaakt.

 

Artikel 6. Verlies, beschadiging of diefstal

1. Van verlies, beschadiging of diefstal van de Podiumpas maakt de Abonnee zo spoedig mogelijk melding bij de Klantenservice.

2. Na een melding, zoals is bepaald in het eerste lid van dit artikel, kan een nieuwe Podiumpas worden toegestuurd door de Podiumpasklantenservice aan de Abonnee. In geval van beschadiging dient de beschadigde Podiumpas aan de Podiumpasklantenservice te worden opgestuurd.

3. Indien geen beschadigde Podiumpas wordt ingeleverd kost een vervangende Podiumpas de Abonnee € 10,-. De Podiumpasklantenservice is gerechtigd dit bedrag middels automatische incasso van de rekening van de Abonnee te incasseren.

4. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van het Abonnementsgeld over de periode dat de Podiumpas niet kan worden gebruikt door verlies, beschadiging of diefstal.

 

Artikel 7. Klantgegevens

1. De Abonnee brengt Podiumpas onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, dan wel het rekeningnummer van de Abonnee.

2. Podiumpas is nimmer aansprakelijk voor foutief ingevulde gegevens door de Abonnee. Eventuele schade – in welke vorm dan ook – door de Abonnee geleden wegens foutief ingevulde gegevens kan dan ook niet worden verhaald op Podiumpas. Het risico van de juistheid en de volledigheid van de door Abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Abonnee.

3. Meer informatie over uw (klant)gegevens welke door Podiumpas worden gebruikt voor het kunnen verstrekken van een Abonnement, vindt u in het privacy statement.

 

Artikel 8. Klantonderzoek

1.De Podiumpas organisatie mag de Abonnee benaderen voor onderzoek naar het gebruik van de Podiumpas. Deelname van de Abonnee aan een dergelijk onderzoek is vrijwillig.

2.De uitkomsten van een gebruiksonderzoek zijn eigendom van de Podiumpas organisatie en mogen alleen (anoniem) beschikbaar gesteld worden aan de bij Podiumpas aangesloten theaters en concertzalen.

 

Artikel 9. Klantenservice

1. Bij vragen of klachten over deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van het Abonnement, betalingen, verlies, beschadiging en/of diefstal van de Podiumpas, het opzeggen van een Abonnement en/of het wijzigen van klantgegevens kan men terecht bij de Podiumpas klantenservice. Deze is bereikbaar via klantenservice@Podiumpas.nl of via een brief naar antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam.

 

Artikel 10. Inschakelen derden

Podiumpas heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen. Meer informatie over deze derden, vindt u in het privacy statement.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Podiumpas en de Abonnee en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en/of verhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Nog geen antwoord op je vraag? Neem contact met ons op. Neem contact met ons op

 

Privacystatement

Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat je persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken je gegevens voor de verzending van onze producten en om je per e-mail op de hoogte te brengen van de status van je abonnement, relevante acties, speciale aanbiedingen en andere zorgvuldig geselecteerde berichten. Als je geen prijs stelt op onze uitingen, kun je dit ons laten weten per e-mail door een bericht te sturen naar klantenservice@podiumpas.nl of door gebruik te maken van de 'unsubscribe' knop in onze mailings.

 

Podiumpas verwerkt je klantgegevens in een geanonimiseerd klantenbestand. Deze gegevens kunnen niet worden herleid naar een persoon en zullen niet met derden worden gedeeld. Alleen de aan Podiumpas aangesloten theaters en concertzalen hebben inzicht in het klantenbestand. Hun gebruik is beperkt tot de informatie die benodigd is voor een goede uitvoer van het abonnement.

Als je wilt weten welke van je gegevens bij ons staan geregistreerd, dan kun je dit schriftelijk opvragen bij klantenservice@podiumpas.nl.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven (waaronder Google) om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken,  klik dan op deze link.

 

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief/wachtlijst.

Algemene voorwaarden